Antagna vid årsmöte 2011 05 18, reviderade vid årsmöte 2016 04 17 

HOPP är en partipolitisk och religiös obunden organisation som arbetar mot sexuella övergrepp. HOPPs övergripande mål är att verka för ett samhälle där sexuella övergrepp inte får förekomma.

§1. Firma Organisationens namn är HOPP Riksorganisationen mot sexuella övergrepp. Den är en ideell organisation.

 

§2. Syfte

HOPP

- ska på ett övergripande sätt och med helhetsperspektiv arbeta för att förebygga sexuella övergrepp

- ska verka för att förbättra arbetet med och behandling av skadeverkningarna av sexuella övergrepp

- arbetet ska präglas av öppenhet och respekt för alla människors lika värde

- ska definiera sexuella övergrepp utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv

 

§3. Mål

HOPPs mål är

- att verka för att samverkan och kontaktnät utvecklas i hela landet

-att sprida information om medlemsföreningarnas kunskaper och arbete

- att verka för att stöd- och rehabiliteringsmöjligheterna förbättras både för utsatta och anhöriga samt för förövarna

- att verka som kompetenscentrum, remissinstans och opinionsbildare i frågor som rör sexuella övergrepp

- att motverka spridning av myter kring sexuella övergrepp

 

HOPP ska bedriva sin verksamhet i enlighet med ovanstående syfte och mål.

 

§4. Medlemskap

HOPP Riksorganisationen mot sexuella övergrepp erbjuder tre former av medlemskap

- Lokala föreningar, som arbetar utifrån Riksorganisationens stadgar, syfte och mål

- Organisationer och enskilda personer som i övrigt vill samverka för HOPPs syfte och mål

- Företag och institutioner, liksom enskilda personer som är stödmedlemmar

 

§5. Utträde

Medlem har rätt att när som helst skriftligen begära och beviljas utträde.

 

§6. Uteslutning

Medlem som motverkar HOPPs mål eller syfte kan uteslutas genom beslut av styrelsen. Medlem ska ha haft tillfälle att yttra sig före beslut. Överklagande av uteslutning ställs till årsmötet som avgör frågan.

 

§7. Årsmöte

Årsmötet är HOPPs högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte ska hållas senast 31 maj på tid och plats som beslutas av styrelsen.

Extra årsmöte ska hållas när styrelsen så anser eller när revisor eller minst 25% av antalet HOPP-föreningar och andra medlemsorganisationen begär detta.

Styrelsen ska senast 4 veckor före årsmötet kalla HOPPmedlemmar, -föreningar och övriga medlemsorganisationer till årsmötet.

Årsmöteshandlingar och valberedningens förslag ska vara HOPP-föreningar, övriga medlemsorganisationen och ombud tillhanda senast två (2) veckor före årsmötet. 

Varje HOPP-förening har rätt att sända två (2) ombud till årsmötet. Annan medlemsorganisation än HOPP-förening har rätt att sända ett (1) ombud till årsmötet.

Uppdraget som ombud är personligt och kan inte överlåtas genom fullmakt eller på annat sätt. Suppleant för ombud får utses att tjänstgöra vid eventuella förhinder.

Namn och adressuppgifter på valda ombud och suppleanter ska sändas till HOPP Riksorganisationen senast tre (3) veckor före årsmötet.

Samtliga närvarande ombud eller tjänstgörande suppleanter har yttrande- förslags- och rösträtt. Övriga medlemmar har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 1 månad före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet lämna utlåtande över inkomna motioner och förslag till beslut.

Vid såväl ordinarie som extra årsmöte får beslut fattas endast i de ärenden och enligt de förslag till beslut som tagits upp i kallelse till årsmöte.

 

§8. Ärenden vid ordinarie årsmöte

1. Årsmötets öppnande

2. Val av: a) mötesordförande b) mötessekreterare c) två justerare tillika rösträknare

3. Dagordningens godkännande 

4. Frågan om årsmötet utlysts stadgeenligt

5. Behandling av föregående års verksamhetsberättelse

6. Behandling av ekonomisk berättelse

7. Behandling av revisionsberättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

9. Behandling av styrelsens förlag av verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsåret

10. Fastställande av årsavgifter för kommande året

11. Beslut om arvode

12. Val av antal ledamöten i styrelsen

13. Val av: 

a) ordförande för en period av 2 år alternativt

b) kassör för en period av 2 år

c) styrelseledamöter för en period av 2 år

d) suppleanter för en period av 1 år

e) en revisor för en period av 2 år

f) tre ledamöter till valberedningen varav en av dessa utses som sammankallande

14.  Motioner

15. Övriga ärenden

16. Avslutning

 

§9 Styrelse

Till styrelse i HOPP Riksorganisationen mot sexuella övergrepp väljer årsmötet ett ojämnt antal ledamöter. Ordförande och kassör väljs av årsmötet och normalt inte samma år.

Mandatperioden för ordförande, kassör och ledamöter är två år. Normalt väljs ungefär halva antalet ledamöter det ena året och resterande det andra året. En eller flera suppleanter kan väljas för en period av ett år.

Styrelsen kan inom sig utse en vice ordförande och en sekreterare. Styrelsen kan också inrätta ett arbetsutskott för att förbereda och följa upp styrelsens beslut.

Styrelsen ska sammanträda på ordförandens kallelse och är beslutsför när minst hälften av ledamöterna eller tjänstgörande suppleanter är närvarande.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Styrelsemöte ska dessutom hållas när minst hälften av styrelsens ledamöter begär detta.

 

Styrelsens uppdrag:

Styrelsen är Riksorganisationens högsta beslutande organ mellan årsmötena.

 

Styrelsen:

- ska se till att Riksorgansationens mål och syfte uppfylls.

- ska leda Riksorganisationens verksamhet i överenskommelse med stadgarna och årsmötets beslut.

- ska företräda förbundet, bevaka dess intresse och ska handha dess angelägenheter, samt besluta på organisationens vägnar i alla ärenden vars handläggning inte regleras på annat vis i stadgarna.

- ska ha arbetsgivaransvar för anställd personal i organisationen.

 

§10 Firmateckning

HOPP Riksorganisationens firma tecknas av ordförande och kassör, två i förening.

 

§11 Verksamhets- och räkenskapsår

HOPP Riksorganisations verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

 

§12 Revision

Styrelsens förvaltning och räkenskaper i HOPP Riksorganisationen mot sexuella övergrepp ska granskas av de på årsmötet utsedda revisorer.

Revisorernas granskning ska resultera i en revisionsberättelse där ansvarsfrihet för styrelsen föreslås eller avstyrkes.

 

§13 Stadgeändring

För ändring av § 2,3,4 och 14 i dessa stadgar fordras att beslut fattas med 2/3 röstmajoritet vid två medlemsmöten varav minst det ena ska vara ordinarie årsmöte.

För ändring av övriga paragrafer krävs 2/3 röstmajoritet vid ett ordinarie årsmöte.

 

§14 Upplösning av organisation

Vid beslut om upplösning ska kvarvarande medel och egendom tillfalla annan ideell organisation med liknande verksamhet.

Årsmötet ska bestämma vilken.